کندانسور های هوایی عمودی سری IC _ S

کندانسور های هوایی افقی سری ISH _ S

کندانسور های هوایی V شکل سری ICV _ T